POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADNE AMBALAŽE

 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13., 73/17., 14/19.) i Pravilnikom
o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16., 116/17), propisan je način gospodarenja
ambalažnim otpadom.


Svi proizvođači proizvoda koji stavljaju svoje proizvode na tržište, dužni su platiti naknadu za
zbrinjavanje otpadne ambalaže koja nastaje od proizvoda. Naknada se plača Fondu
(FZOEU). Plaćanjem naknade za zbrinjavanje, proizvođač proizvoda prenosi odgovornost o
sakupljanju te ambalaže na Fond. Fond sklapa ugovor s ovlaštenim sakupljačima, koji na
poziv pravne osobe moraju doći i preuzeti otpadnu ambalažu – besplatno .

Odredbe pravilnika odnose se na neopasni ambalažni otpad.
Vaša obveza je:

  • sakupljati otpadnu ambalažu, odvojeno, prema vrsti materijala,
  • isprazniti sadržaj iz ambalaže,
  • pozvati ovlaštenog sakupljača i dogovoriti preuzimanje ambalažnog otpada,
  • ambalažu predati u reciklažno dvorište (fizičke osobe-građani)
  • popuniti prateći list (pravne osobe).

Kada se radi o otpadnoj ambalaži u kojoj se nalaze opasne tvari, vaša obveza je da istu
ispraznite na način da:

  • iz otpadne ambalaže ne kaplje, ne cijedi se i ne isipava se sadržaj.


U tom slučaju smatra se da otpadna ambalaža nije opasni ambalažni otpad. Ta ambalaža se
predaje kao neopasni ambalažni otpad (metalna ambalaža, plastična ambalaža).
Fizičke osobe-građani tu vrstu ambalaže predaju u reciklažno dvorište. Pravne osobe
predaju ovlaštenom sakupljaču ambalažnog otpada.
Ovo se ne odnosi na ambalažu u kojoj su bili proizvodi označeni piktogramom opasnosti
GHS01, GHS06 i GHS08. Ambalaža u kojoj se nalazio proizvod sa ovim oznakama
(piktogramima) se smatra opasnim ambalažnim otpadom.
Ostatke proizvoda fizičke osobe-građani predaju u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju
ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada.

Ambalažu koja se smatra opasnim ambalažnim otpadom predajete ovlaštenom sakupljaču
opasnog otpada.
Ako posjedujete opasni ambalažni otpad nastao uporabom naših proizvoda, nazovite
ovlaštenog sakupljača i dogovorite preuzimanje istog.
Obveze prodavatelja naših proizvoda (trgovine):
Prodavatelj je obvezan postaviti spremnik za sakupljanje otpadne ambalaže koja je opasni
otpad i na vidnom mjestu, na ulazu za potrošače u trgovinu, informirati potrošače o
mogućnosti predaje odnosno obvezi preuzimanja otpadne ambalaže koja je opasni otpad u
njegovom prodajnom prostoru tijekom cijelog radnog vremena prodajnog mjesta.
Prodavatelj može svoju obvezu prenijeti na drugog prodavatelja, pod uvjetom da udaljenost
do drugog prodavatelja koji je obvezan preuzimati otpadnu ambalažu koja je opasni otpad ili
do reciklažnog dvorišta nije veća od 3 kilometra.
Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su preuzetu otpadnu
ambalažu koja je opasni otpad predati sakupljaču.